Općina Medulin odlučila se suprotstaviti dosadašnjem načinu gospodarenja otpadom ŽCGO Kaštijun koji je započeo unatoč nekoliko stotina evidentiranih nedostataka prilikom primopredaje objekta te činjence da dio utvrđenih nedostataka može prouzrokovati teške posljedice po zdravlje ljudi i okoliš, na što upućuje izvješće stručnjaka prilikom analize nedostataka u radu Centra.

Uzevši u obzir da je uslijed rada ŽCGO Kaštijun onemogućen normalan život okolnom stanovništvu zbog čestog onečišćenja zraka kojeg Centar prouzrokuje, štetnost za okoliš, loša reputacija za turistički jako razvijeno područje te niz drugih nepravilnosti i problema, Općinsko vijeće Općine Medulin na 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine jednoglasno je usvojilo Rezoluciju Općine Medulin o ŽCGO Kaštijun.

Polazeći od:

  • Činjenice da je Općinsko vijeće Općine Medulin dana 14. travnja 2009. godine donijelo Rezoluciju o planiranju izgradnje ŽCGO na Kaštijunu kojom se oštro usprotivilo izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom na predmetnoj lokaciji;
  • Primjedbe na Studiju utjecaja na okoliš za sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pula Centar KLASA: 351-01/19-01/0002, URBROJ:2168/02-03/12-19-3 od dana 25.01.2019. godine, koju je Općina Medulin uputila tijekom javne rasprave nadležnom tijelu Istarske županije, a čiji se dio odnosi na lokaciju za obradu i privremeno skladištenje mulja na građevinskom području poslovne namjene -komunalno servisne – Kompostana, sukladno PPUG Pula, koja se nalazi u neposrednoj blizini postojećeg ŽCGO Kaštijun
  • Zahtjeva za izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Pule i zahtjeva za izmjenu i dopunu Prostornog plana Istarske županije, KLASA:350- 02/19-01/0004, URBROJ:2168/02-03/12-19-2, od dana 11.02.2019. godine, koji je upućen nadležnom UO Grada Pule, Zavodu za prostorno uređenje Istarske županije, kao i Kabinetu župana Istarske županije
  • Studije zaštite okoliša izrađene u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju ŽCGO Kaštijun, izrađenoj od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine
  • Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (Narodne novine 3/17)
  • Plana sprječavanja nastanka otpada za razdoblje 2015. – 2021. godine;
  • Dodatka IV. Direktive 2008/98/EZ
  • te od činjenice da je uslijed rada ŽCGO Kaštijun onemogućen normalan život okolnom stanovništvu zbog čestog onečišćenja zraka kojeg Centar prouzrokuje,

Na temelju članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 2/13, 2/18,8/18) Općinsko vijeće Općine Medulin na 27. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2019. godine donosi sljedeću:

REZOLUCIJU OPĆINE MEDULIN O ŽCGO KAŠTIJUN

Uzimajući u obzir niz nepravilnosti i problema vezanim uz rad ŽCGO Kaštijun, a osobito:

1) da je rad ŽCGO-a Kaštijun (u daljnjem tekstu Centar) započeo unatoč nekoliko stotina evidentiranih nedostataka prilikom primopredaje objekta;

2) da dio utvrđenih nedostataka može prouzrokovati teške posljedice po zdravlje ljudi i okoliš, na što upućuje izvješće stručnjaka prilikom analize nedostataka u radu Centra;

3) da Centar evidentno ne provodi mjeru koja se nalaže u Rješenju o okolišnoj dozvoli, a tiče se prekrivanja deponirane metanogene, biorazgradive frakcije na kraju svakog radnog dana, s ciljem sprječavanja emisije neugodnih mirisa;

4) da Centar tijekom ljetne sezone zaprima veće količine otpada u odnosu na one za koje je projektiran tj. u odnosu na one koje može ispravno i propisno obraditi;

5) da se na površini Centra i njegovoj okolici odlaže gorivo iz otpada u baliranom formatu čime se taj otpad ne zbrinjava na planirani i dopušten način;

6) da se na površini Centra deponiraju veće količine nerazvrstanog otpada koji je proizvod nesavršenosti procesa obrade otpada kojeg Centar provodi te da se navedeni otpad deponira direktno na zemljanu površinu koja nema vodonepropusnu podlogu, odgovarajuću odvodnju i nije prekrivena;

7) da Centar nema praksu otvorenog komuniciranja s javnošću i okolnim stanovništvom po pitanju akcidenata i izvješćivanja o emisijama u okoliš;

8) da u okolici Centra i susjednim mjestima nisu utvrđene lokacije za postavljanje mjernih stanica i ne postoji program praćenja emisija onečišćavanja zraka;

9) da se u sklopu Centra razmatra gradnja spalionice goriva iz otpada;

10) da se u blizini Centra planira gradnja postrojenja za sušenje mulja nastalog iz procesa obrade otpadnih voda aglomeracije Pula-Centar;

11) da je lokacija navedenog postrojenja za sušenje mulja odabrana bez prethodno provedene kvalitetne studije utjecaja na okoliš;

12) da u neposrednoj blizini planirane izgradnje postrojenja za sušenje mulja već postoji onečišćivač, a to je ŽCGO Kaštijun;

13) da je izgradnjom Centra, u njegovoj užoj i široj okolici tj. u području kojeg Centar kontaminira onečišćenjima, onemogućen daljnji razvoj infrastrukturnih projekata gospodarske i turističke namjene;

14) da je onečišćenjima koje Centar emitira narušen primjeren život i rad u okolnim mjestima te pravo na čist zrak i okoliš;

15) da se u Centru i bližoj okolici nije provelo hortikulturno uređenje s ciljem postojanja barijera u širenju onečišćenja zrakom te uklapanja Centra u okoliš i njegovom što manjem isticanju;

16) da se nije provela adekvatna sanacija starog odlagališta otpada na lokaciji Kaštijun.

OPĆINA MEDULIN NAGLAŠAVA:

1) kako je od početne faze razmatranja planirane gradnje ŽCGO-a na lokaciji Kaštijunu bila izričito protiv te lokacije te upozoravala na moguće posljedice po okoliš i uvjete življenja u mjestima u okolici Centra;

2) da Centar ne radi po planiranim i propisanim uvjetima čime dovodi u opasnost i onemogućuje primjeren život i rad u okolici Centra te ustavom propisano pravo na život u čistom okolišu;

3) potrebu za aktivnim uključivanjem Županijskog zavoda za javno zdravstvo u praćenje emisija u okoliš od strane Centra.

OPĆINA MEDULIN POZIVA:

1) odgovorne pravne osobe i institucije da hitno zahtijevaju i urede rad Centra na planiran i propisan način koji neće imati utjecaj na ljude i okoliš u okolici Centra;

2) vlasnike i upravu Kaštijuna d.o.o. da u maniri dobrog gospodarstvenika i subjekta koji ima značajan utjecaj na život mještana u njegovoj užoj i široj okolici, poduzme sve potrebne mjere u vlastitoj ingerenciji s ciljem sprječavanja onečišćenja tla, vode i zraka s posebnim naglaskom na sprječavanje onečišćenja zraka i širenja smrada koje to onečišćenje donosi;

3) upravu Kaštijuna d.o.o. da kontinuirano provodi mjere iz prethodne točke na način da prepozna rizik i prevenira unaprijed moguća onečišćenja koja jednom nastala mogu nanijeti nepopravljivu štetu mještanima i poslovnim subjektima u okolici;

4) upravu Kaštijuna d.o.o. da osigura i kontinuirano provodi transparentnu politiku informiranja javnosti o stanju u Centru po pitanju radova koji se provode u centru, budućih izmjena ili namjera proširenja djelatnosti, informiranja na satnoj osnovi o emisijama plinova i čestica u zrak te mogućim prekomjernim onečišćenjima zraka, vode i tla;

5) nadležna tijela i komunalna poduzeća da na području Istarske županije osiguraju selektivno odvajanje bio otpada iz komunalnog otpada te u konačnici omoguće rad Centra na način da zaprima komunalni otpad bez bio komponente.

OPĆINA MEDULIN ZAHTIJEVA:

1) od Centra izradu dokumenta „Studija trenutnog stanja ŽCGO Kaštijun“ kojom se utvrđuju nedostaci Centra u odnosu na Studiju utjecaja na okoliš, kao i izdane uporabne i okolišne dozvole, te prijedlog sanacije navedenih nedostataka (izvršeno-planirano) s hodogramom aktivnosti;

2) od odgovornih pravnih osoba i institucija hitno provođenje mjera maksimalnog sprječavanja emisija neugodnih mirisa u zrak;

3) zatvaranje Centra ukoliko nije moguće provoditi planirani proces mehaničko biološke obrade na način da ne emitira onečišćenja u okoliš;

4) od Grada Pule i tvrtke Pragrande d.o.o. izmjenu planirane lokacije pogona za sušenje mulja na način da se isti ne gradi u užoj i široj okolici Centra tj. u području kojeg već sam Centar kontaminira svojim radim obzirom da je ŽCGO Kaštijun kao regionalni centar svojim nusproduktima već izmijenio kakvoću zraka na lokaciji samog juga Istre te bi se gradnjom novih pogona slične namjene kakvoća zraka dodatno pogoršala;

5) hitnu provedbu sanacije starog odlagališta Kaštijun, uz javnu prezentaciju započetih, izvršenih i planiranih postupaka na sanaciji odlagališta, te provedenih koraka u utvrđivanju mogućeg onečišćenja tla, vode i zraka, kao i mjere sprječavanja navedenih negativnih utjecaja;

6) prekid svih radnji po pitanju planiranja spalionice RDF/SRF goriva na lokaciji Centra, te izmjenu Prostornog plana uređenja Istarske županije kako bi se brisala mogućnost gradnje spalionice/energane te kompostane na lokaciji Kaštijun, odnosno okolici Centra;

7) isplatu ekološke rente za stanovnike koji trpe direkte štete i posljedice po zdravlje i obavljanje gospodarskih i proizvodnih djelatnosti;

8) oslobađanje Općine Medulin od obveze plaćanja dodatnih troškova koji će nastati zbog udovoljavanja zahtjevima iz ove rezolucije.

Strateškim planom razvoja Općine Medulin definirana je vizija Općine Medulin koja glasi: „Općina Medulin je općina visokog životnog standarda temeljenog na razvijenom održivom turizmu, poduzetništvu i malim poljoprivrednim gospodarstvima koji se razvijaju na prirodnim resursima, valorizaciji kulturno-povijesne baštine, Kamenjaku i Medulinskom Arhipelagu te znanju i iskustvu stanovnika“.

Radom ŽCGO Kaštijun ugrožena je vizija razvoja Općine Medulin, ali i susjednih jedinica lokalne samouprave, osobito narušavanjem prirodnih vrijednosti te ugrožavanjem osnovnih ljudskih prava na zdrav i čist okoliš, na čist zrak, vodu, ekološke poljoprivredne proizvode i dr. Stoga, pozivamo nadležne institucije na aktivan pristup ka rješavanju problematike svih nepravilnosti i nedostataka vezanih za rad ŽCGO Kaštijun.

OPĆINA ĆE U CILJU OSTVARIVANJA POSTAVLJENIH ZAHTJEVA, U OKVIRU SVOJIH NADLEŽNOSTI:

1) zatražiti dostavu dosad provedenih vještačenja o nedostacima u radu Centra te utjecaja rada na zdravlje i okoliš;

2) u konzultacijama sa stručnjacima za pitanja okoliša, zatražiti od nadležnih tijela javne vlasti informacije o okolišu na koje javnost ima pravo pristupa sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, uključujući podatke o okolišnoj dozvoli, provedenim mjerenjima kvalitete zraka i ostalih sastavnica okoliša te provedenim inspekcijskim nadzorima, izrečenim mjerama i njihovom izvršenju;

3) inicirati provedbu neovisnih mjerenja i vještačenja radi ocjene trenutnog stanja, odnosno ocjene usklađenosti rada Centra s okolišnom dozvolom, preuzetim obvezama i pozitivnim propisima, utjecaju rada na zdravlje i okoliš, te razmatranja mjera kojima nedostaci mogu biti uklonjeni;

4) ovisno o utvrđenim nedostacima i nalazima vještaka, predložiti daljnji inspekcijski nadzor nad poslovanjem Centra, zahtijevati izvanredno razmatranje izdane okolišne dozvole od strane nadležnog ministarstva, odnosno pokrenuti sudske postupke radi poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju sprječavanja i smanjenja daljnje štete.

(iPress)